SP-270 คู่มือสอบ ภาคก. กทม. ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-270 คู่มือสอบ ภาคก. กทม. ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
– ข้อมูลผู้สอบเข้ากทม.ควรรู้
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
– อนุกรมตัวเลขและตัวอักษร
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
-รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 18)(15 หมวด 306 มาตรา)
– การบริหารโดยหลักธรรมาธิบาล
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2546
– ตัวอย่างแนวข้อสอบการปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาธิบาล
– หลักเศษฐกิจพอเพียง หลังสิทธิมนุษยชน
– เฉลยคำตอบ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ส.2528
-เฉลยคำตอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY