คู่มือ+ข้อสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

230฿

คำอธิบาย

คู่มือ+ข้อสอบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.

สารบัญ
• การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ประวัติความเป็นมา
– อำนาจหน้าที่
• การป้องกันและบรรเทารวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
• ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
– พรบ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– พรบ. ควมคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
– กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
– กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
– กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)
– กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)
– กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)
– กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
– พรบ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9
– ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัย ในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ข้อสอบบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
•แนวข้อสอบ

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ