คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม.

220฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ กทม.

สารบัญ
กรมการพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
– ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
– แนวคิดและกระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา
– ทฤษฎีการพัฒนา
– แนวความคิดกระแสหลักหรือปฏิฐานนิยม (Positivism)
– ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาสังคม
– อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา
– แนวคิดและความหมายของสังคมและการพัฒนาสังคม
– ความหมายของสังคม
– ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาการพัฒนาสังคมในประเทศไทย
– หลักการพัฒนาสังคม
– โครงการพระราชดำริศึกษากับการพัฒนายั่งยืน
– การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาสังคม ปี 2551-2554
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม
– พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและสังคมเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537
– พรฎ. แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาสังคม กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2535
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 1
แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 2
แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมชุดที่ 3

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ