BC-8072 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.

280฿

คำอธิบาย

BC-8072 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.

สารบัญ
– พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเก่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2536
– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเก่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2539
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
– ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
– หลักการพัฒนาชุมชน หลักการมีส่วนร่วม
– สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน
– ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพชุมชน และผู้นำชุมชน
– การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ
– การวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ
– ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และการสังคมสงเคราะห์
เทคนิคการประสาน
เทคนิคการถ่ายทอดความรู้
การฝึกอบรม
หลักการสื่สารและการประชาสัมพันธ์
– การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม

 

ราคา 280 บาท

จัดทำโดย THE BEST CENTER