CA-223 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เล่มเดียวครบ

250฿

คำอธิบาย

CA-223 เจาะข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เล่มเดียวครบ

สารบัญ
– ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550)
– เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาพ.ศ. 2546
– สรุปประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี