SP-252 สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงานธุรการ กรมเจ้าท่า ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส.

250฿

คำอธิบาย

SP-252 สรุป+ข้อสอบล่าสุด เจ้าพนักงานธุรการ กรมเจ้าท่า ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส.

สารบัญ
– ประวัติกรมเจ้าท่า
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
– หลักการเขียนหนังสือราชการ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
– ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการพ.ศ. 2553
– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบถามตอบพรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ 2551
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
– เฉลยคำตอบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ
– แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์ microsoft office
– แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบอาเซียนถิ่น

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY