SP-250 คู่มือสอบเข้า กรมเจ้าท่า นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี (ภาคข)

250฿

คำอธิบาย

SP-250 คู่มือสอบเข้า กรมเจ้าท่า นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี (ภาคข)

สารบัญ
– ประวัติกรมเจ้าท่า
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ
– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการของกรมเจ้าท่า
– ระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ความรู้การบริหารงานบุคคล
– การบริหารงานสมัยใหม่
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– เฉลยคำตอบ
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานบุคคล
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ชุดที่ 1)
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ชุดที่ 2)
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY