CA-220 เน้นสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

250฿

คำอธิบาย

CA-220 เน้นสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สารบัญ
– ประวัติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการส่งคลัง 2551
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชี
– งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
– แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี