GB-207 ภาคก. ท้องถิ่น ระดับ3

250฿

คำอธิบาย

GB-207  ภาคก. ท้องถิ่น ระดับ3

สารบัญ

วิชาคณิตศาสตร์
– บทที่ 1ความสามารถทางด้านตัวเลข
– บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล
– บทที่ 3 การแก้ไขปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
– แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยบทที่ 3
– บทที่ 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
– การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
– แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
– การเขียน
– แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
– ประโยคและการแต่งประโยค
– แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
สรุปความรู้เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– การจัดระเบียบราชการในกรม
– การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบถามตอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวถามตอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
– เทศบาล
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวถามตอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวถามตอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
แนวถามตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง