โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน

300฿

คำอธิบาย

โค้งสุดท้ายพิชิตข้อสอบท้องถิ่น ใน 7 วัน ข้อสอบ 1000 ข้อ เฉลยละเอียดได้มาตรฐาน

สารบัญ
– ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
– ความรู้ความสามารถทั่วไป เศรษฐกิจสังคมและข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน
– การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงินการคลัง การพัสดุท้องถิ่น
– พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2556
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกา พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– ข้อสอบรวมมิตร (แนวข้อสอบ)
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2549

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย ข้าราชการกรมฯ