BC-8055 คู่มือเตรียมสอบ กรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

260฿

BC-8055 คู่มือเตรียมสอบ กรมสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต ประวัติ การจัดตั้งกรมสรรพสามิต
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมกรมสรรพสามิต
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
• นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
• หลักการจัดเก็บภาษาสรรพสามติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
• พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
• พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
• พระราชบัญญัติ ไพ่ พ.ศ.2486
• หลักการบัญชี
• เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ด้าน Grammar,Vocabulary,Reading
• เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน
• แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
• แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ในปี 2558
• แนวข้อสอบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
• แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
• แนวข้อสอบพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2527
• แนวข้อสอบ พรบ. สุรา พ.ศ. 2493
• แนวข้อสอบ พรบ.ยาสูบ พ.ศ. 2509
• แนวข้อสอบ พรบ.ไพ่ พ.ศ. 2486
• แนวข้อสอบ การตรวจภาษีของกรมสรรพสามิต

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

Scroll to Top