เตรียมสอบ กรมศุลกากร ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ จากสนามจริง ปี 2556

350฿

เตรียมสอบ กรมศุลกากร ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ จากสนามจริง ปี 2556

สารบัญ
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากรและกฎหมายศุลกากร
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
2. สรุป พ.ร.บ. ศุลกากร 2469 (แก้ไขถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557)
3. กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
5. สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายศุลกากร
6. สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร
7. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
8. สรุป พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขถึงฉบับ 8 พ.ศ.2553)
9. สรุป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
10. สรุป พ.ร.บ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (แก้ไขถึง 2 พ.ศ. 2548)
11 สรุป พ.ร.บ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ. 2555
12. สรุป พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของราชการ พ.ศ. 2558
13. สรุป พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
14. วินัยและจรรยาข้าราชการ
15. ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552
ข้อสอบและเฉลยท้ายบท

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย กลุ่มวิชาการวายุภักษ์

Scroll to Top