เตรียมสอบ กรมศุลกากร ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ จากสนามจริง ปี 2556

350฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เตรียมสอบ กรมศุลกากร ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ จากสนามจริง ปี 2556

สารบัญ
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากรและกฎหมายศุลกากร
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร
2. สรุป พ.ร.บ. ศุลกากร 2469 (แก้ไขถึงฉบับที่ 22 พ.ศ. 2557)
3. กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
5. สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายศุลกากร
6. สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวกับการศุลกากร
7. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร
8. สรุป พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขถึงฉบับ 8 พ.ศ.2553)
9. สรุป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
10. สรุป พ.ร.บ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (แก้ไขถึง 2 พ.ศ. 2548)
11 สรุป พ.ร.บ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ. 2555
12. สรุป พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของราชการ พ.ศ. 2558
13. สรุป พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
14. วินัยและจรรยาข้าราชการ
15. ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552
ข้อสอบและเฉลยท้ายบท

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย กลุ่มวิชาการวายุภักษ์