BC-8054 คู่มือสอบพนักงาน การเงินและบัญชี กรมศิลปากร

240฿

BC-8054 คู่มือสอบพนักงาน การเงินและบัญชี กรมศิลปากร

สารบัญ
(1) วิชาความรู้ทั่วไป
1.1 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
– ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ ชุดที่ 2
1.2 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.3 ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมศิลปากร
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับศิลปากร
(2) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพพนักงานการเงินและบัญชี
– เจาะแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะแนวข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะแนวข้อสอบความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี

 

ราคา 240 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER

Scroll to Top