SP-239 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ ด้านพ่อบ้านและแม่บ้าน กรมพินิจฯ วุฒิ. ป.ตรี

250฿

SP-239 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพปฏิบัติการ ด้านพ่อบ้านและแม่บ้าน กรมพินิจฯ วุฒิ. ป.ตรี

สารบัญ
1. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
• ประวัติความเป็นมา
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• ภารกิจ
• ค่านิยมร่วม
2. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
3. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553
5. สาระสำคัญ : ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีฯ พ.ศ. 2553
6. ความรู้เกี่ยวกับ : กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
8. ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
9. กำเนิดอาชญาวิทยา
10. การศึกษาอาชญาวิทยา
11. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
12. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
13. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน และการอนุญาติให้เด็กและเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2546
14. ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
15. ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามใน สถานที่ควบคุม พ.ศ. 2556
16. แนวข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top