SP-230 นักพัฒนาสังคม วุฒิป.ตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

250฿

SP-230 นักพัฒนาสังคม วุฒิป.ตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สารบัญ
1. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
• ประวัติหน่วยงาน
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• ยุทธศาสตร์
• ค่านิยม
• บทบาทหน้าที่
2. ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
3. ความพิการ
4. ประเภทของความพิการ
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
7. แนวข้อสอบ-ข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขถึงปัจจุบัน
8. ตัวอย่างข้อสอบ – แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
9. คุณธรรม จริยธรรม
10. แนวข้อสอบ-ข้อสอบ คุณธรรมจริยธรรม
11. ตัวอย่างแนวข้อสอบ/ข้อทดสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
12 แนวข้อสอบ/ตัวอย่างข้อสอบ การเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
13. ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
14. คณะรัฐมนตรี (ครม. ปู3)
15. ประชาคมอาเซียน
16. แนวข้อสอบ – ข้อสอบ อาเซียน : ASEAN
17. แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พัฒนาชุมชน/สังคม ชุดที่ 1
18. แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พัฒนาชุมชน/สังคม ชุดที่ 2
19. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
20. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559
21 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
22. แนวข้อสอบ พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย กลุ่มข้าราชการ

Scroll to Top