SP-227 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝืมือแรงงานปฏิบัติการ

238฿

คำอธิบาย

SP-227 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นักวิชาการพัฒนาฝืมือแรงงานปฏิบัติการ

สารบัญ

นโยบายรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนที่จะเริมดำเนินการปีแรก
นโยบายรถยนต์คันแรก
“พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
ประชาคมอาเซียน ASEAN Community
สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-11
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวง-
แรงงาน พ.ศ.2554
ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2555-2559
รายงานวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ
ร่างแผนแม่บทด้านแรงงาน พ.ศ.2555-2559
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
บทบาทของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในมิตที่เกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิ-
วิชาชีพ และมาตราฐานฝีมือแรงงาน
บทบาทและสมรรถภาพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทบทวนผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทิศทางองค์กร
แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2555-2559
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม-
ในการทำงาน พ.ศ.2554
ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
แนวข้อสอบอาชีวอนามัย – ความปลอดภัย
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบอาชีวอนามัย – ความปลอดภัย
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม
เฉลยคำตอบข่าวเหตุการณ์ปัจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม
แนวข้อสอบการเมืองเศรษฐกิจ สังคมตามรัฐธรรมนูญ 2550
เฉลยคำตอบแนวข้อสอบการเมืองเศรษฐกิจ สังคมตามรัฐธรรมนูญ 2550

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY