SP-222 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

250฿

SP-222 สรุป+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
• แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน
– ภารกิจความรับผิดชอบ
– วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564
– พันธกิจ
– ประเด็นยุทธศาสตร์
– โครงสร้างองค์กร
• ทิศทางของยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชนในระยะ 10 ปี
• กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
• พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
• ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
• การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
• กรอบการประเมินโครงการ
• หลักการพัฒนาชุมชน
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ. 2553
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. (ฉบับที่ 2) 2549
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. (ฉบับที่ 3) 2555
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
• หลักการระบบปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)
• การปฏิบัติงานระบบปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
• เฉลยคำตอบ
• ข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
• เฉลยคำตอบ
• ข้อสอบวิชาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
• ข้อสอบวิชาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
• ข้อสอบวิชาค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
• เฉลยคำตอบ
• ข้อสอบระเบียบพัสดุ
• เฉลยข้อสอบ
• นโยบายรัฐบาล
• ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
– ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
– วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
• อาเซียน : ASEAN
• รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
• เฉลยคำตอบ
• แนวข้อสอบ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
• เฉลยคำตอบ
• ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
• เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

 

Scroll to Top