SP-216 สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ วุฒิ ม.3 ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

SP-216 สรุป+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ วุฒิ ม.3 ล่าสุด

สารบัญ

– ประวัติกรมป่าไม้
– หลักการส่งเสริมการเกษตร
– การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การส่งเสริมการเกษตร
– การจัดระบบเกษตรกรรม
– ระบบบุคคลเป้าหมาย
– การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร
– การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
– การตลาดสินค้าเกษตร
– พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
– พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2517
– พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
– พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 (ถาม-ตอบ)
– แนวข้อสอบการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (ชุดที่ 1)
– แนวข้อสอบการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (ชุดที่ 2)
– แนวข้อสอบการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (ชุดที่ 3)
– (สรุป) พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ การบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (ชุดที่ 1)
– แนวข้อสอบ การบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (ชุดที่ 2)
– แนวข้อสอบว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2548
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่2) พ.ศ.2548
– ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– ตัวอย่างแนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY