GB-185 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล ใหม่ล่าสุด

230฿

คำอธิบาย

GB-185 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
ความรู้พื้นฐานช่างเครื่องกล
• ประวัติระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน
• อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงตามทฤษฎี
• อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กำลังงาน
• ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงต่อส่วนประกอบของไอเสีย
• อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะต่างๆ
• ข้อดีและข้อเสียของระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊ซโซลีน
• ชนิดของระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน
• ระบบเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนอิเล็กทรอนิกส์แบบ D-Jetronic
• ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนอิเล็กทรอนิกส์แบบ L-Jetronic
• การควบคุมระยะเวลาในการฉีดพื้นฐาน
• การแก้ไขระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
• ส่วนประกอบของระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนอิเล็กทรอนิกส์

 

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
• ส่วนประกอบของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
• ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
• กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
• ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
• ตัวควบคุมความดัน
• หัวฉีด
• หัวฉีดสตาร์ทเย็น

 

ระบบบรรจุอากาศ
• กรองอากาศ
• มาตรวัดการไหลของอากาศ
• เรือนลิ้นเร่ง
• ลิ้นอากาศ
• ห้องประจุไอดี

 

ระบบควบคุมเครื่องยนต์
• ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ของโตโยต้า
• ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบ PGM-FI
• ระบบ MPI
• ระบบโมโทรนิค
• HMF-SFI
• PMS

 

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
• การสัมภาษณ์
• เทคนิคการเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ

ราคา 230 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำรางทอง