SP-192 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน วุฒิ ป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-192 สรุป+ข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
– ประวัติกรมการจัดหางาน
– แนวข้อสอบ ภาค ข. กรมการจัดหางาน
– กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
– พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2516
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
– ตัวอย่างข้อสอบ – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ
– พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 แนวทางการดำเนินงาน ความท้าทาย โอกาสและบทบาทของกระทรวงแรงงาน
– ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– แนวข้อสอบ : ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนฯ11 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY