ฺBC-7370 เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ปี 2560

270฿

ฺBC-7370  เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย  วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

« วิชาคณิตศาสตร์

          Øเชต                                                                                   

          Øตรรกศาสตร์                                                                           

Øความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

Øระบบจำนวนจริง

Øความน่าจะเป็น

Øสถิติ

Øลำดับและอนุกรม                                                                       

          Øเจาะข้อสอบรวม                                                                       

« วิชาภาษาไทย

          Øเสียงและอักษรไทย                                                                     

          Øความหมายของคำและกลุ่มคำ                                                        

          Øการสะกดคำ                                                                         

          Øการใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                     

          Øลักษณะประโยคเพื่อการสื่อสาร                                                      

          Øระดับภาษา                                                                            

          Øราชาศัพท์                                                                             

          Øโวหารการเขียน                                                                         

          Øการอ่านจับใจความ                                                                   

          Øการอ่านตีความ การอ่านสรุปความ                                                

          Øบทความ                                                                                

          Øเจาะข้อสอบ ภาษาไทย                                                               

ê วิชาภาษาอังกฤษ   

          Øเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                          

          Øเจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                          

«  วิชาความรู้ทั่วไป

Øเจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                Øเจาะข้อสอบความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.                              Øค่านิยมคนไทย                                                                

                  

Scroll to Top