เก็งข้อสอบจริง ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ 4 (เล่มเดียวครบ)

180฿

คำอธิบาย

เก็งข้อสอบจริง ธ.ก.ส. พนักงานพัฒนาธุรกิจ 4 (เล่มเดียวครบ)

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
– รายนามคณะกรรมการ (บอร์ด) และผู้บริหารของ ธ.ก.ส.
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์หลัก ของ ธ.ก.ส.
– ประวัติความเป็นมา และการวิวัฒนาการของ ธ.ก.ส.
– โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานของ ธ.ก.ส.
– ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในระยะ5ปี (ปี2557-2561)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตและสหกรณ์การเกษตร
– พระราชบัญญัติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509และแก้ไขถึง(ฉบับที่7)
พ.ศ.2550
– ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม/จรรยาบรรณ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม/จรรยาบรรณ/ธรรมาภิบาล ของ ธ.ก.ส.
– วัฒนธรรมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร
– ความรู้ความสามารถทั่วไป(Aptitude Test)
– ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
– วิชาเฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
– ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
– ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การเกษตร การตลาด การธนาคาร
– ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
– หลักการพัฒนาชนบท/ชุมชน ปัญหาและอุปสรรค
– ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเบื้องต้น
– วิชาความละเอียดแม่นยำ

 
จัดทำโดย..คณะอาจารย์ บัณฑิตพัฒนา