สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อ นิติกรกรมบังคับคดี พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2560

185฿

สุดยอดแนวข้อสอบ กว่า 1,000 ข้อ นิติกรกรมบังคับคดี พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2560

สารบัญ
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
1.1 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
1.2 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
1.3 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ
2.1 กฎหมายล้มละลาย
2.2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.3 กฎหมายวิธีพิจาณราความแพ่ง
2.4 กฎหมายลักษณะพยาน

 

ราคา 185 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

Scroll to Top