SP-173 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) วุฒิ ปวส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด

250฿

SP-173 สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงาน สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) วุฒิ ปวส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด

สารบัญ
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
– การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สุขภาพ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์
– ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical System)
– แนวทางจัดการเพื่อรองรับอุบัติภัยหมู่ในสถานการณ์ภัยพิบัติ
– การบรรยายเรื่อง Psychiatric emergencies
– การบรรยายเรื่อง ภาวะฉุกเฉินทางต่อมไร้ท่อ
– การดูแลและปฐมพยาบาล เบื้องต้นผู้ป่วยกระดูกหัด
– การดูแลและผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ
– มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
– การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (สำหรับบุคลากรทุกระดับ)
– การใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรนในการปฏิบัติการฉุกเฉน
– การประเมินผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุ
– แนวทางการดูแลเจ็บป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ
– แนวทางการดูแลผู้ป่วยหอบเหนื่อย
– แนวข้อสอบ (ภาค ข.) วิชาเฉพาะตำแหน่ง
– เฉลยคำตอบ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top