E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (สนง.สถิติแห่งชาติ) 2560

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ (สนง.สถิติแห่งชาติ) 2560

จำนวน 429 หน้า
ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประวัติสำนักงานสถิติแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
วัฒนธรรมองค์กร
โครงสร้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานด้านการปฏิบัติงานสถิติ
มาตรฐานการจัดจำแนกข้อมูลสถิติ (Statistical Standard Classification)
มาตรฐานคำจำกัดความ (Standard Definition)
มาตรฐานการจัดทำรายงานสถิติ (Statistical Standard Report Presentation)
องค์ประกอบรายงานสถิติ
รายละเอียดองค์ประกอบรายงานสถิติ
รายงานสถิติส่วนหน้า (Front Matter)
รายงานสถิติส่วนเนื้อหา (Text Matter)
รายงานสถิติส่วนหลัง (Back Matter)
การบริหารจัดการสถิติ

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
พระราชกฤษฎีกาการทำสำมะโนและการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการ
บริการ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2531
พระราชกฤษฎีกาการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ. 2548
จรรยาข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ
งานธุรการ
บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนการบริหารงานเอกสาร
การจัดทำบัญชีเอกสาร
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร
การจำแนกประเภทรายงาน
การบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
การร่างหนังสือราชการ
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบฯ ว่าด้วยพนักงานราชการ

ส่วนที่ 4 ความรู้ด้านภาษาไทย
การใช้คำ
การใช้คำราชาศัพท์
การสรุปใจความ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
การเขียนสะกดการันต์
ประโยค
ลักษณะภาษา
การใช้ภาษา
คำเป็นคำตาย
คำเชื่อม
การสะกดคำ
การเขียนภาษาให้ถูกต้อง
การเรียงประโยค
บทความสั้น
บทความยาว

ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ
แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบ ว่าด้วยพนักงานราชการ
แนวข้อสอบ งานธุรการ

Scroll to Top