BC-4966 คู่มือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 59

250฿

รหัสสินค้า: คู่มือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

BC-4966
คู่มือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

 •  ประวัติกรมชลประทาน
 • ตราสัญลักษณ์ประจำกรม และอำนาจหน้าที่่ โครงสร้างกรม
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
 • แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2556 -2559
 • กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
 • ความรู้พื้นฐานการประเมินราคาและวิเคราะห์ราคางาน
 • งานคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น
 • มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • การบริหารงานก่อสร้างและบำรุงรักษา
 • หลักการสำรวจและทำแผนที่
 • หลักการชลศาสตร์
 • ชลศาสตร์สำหรับวิศวกร
 • การสำรวจทางอุทกวิทยาเบื้องต้น
 • การคำนวณและการออบแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
 • เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
 • เจาะแนวข้อสอบความเกี่ยวกับช่างชลประทาน
 • เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมขลประทาน ชุดที่ 2
 • เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การชลประทาน พ.ศ. 2485