ทีเด็ดข้อสอบ ฟันธง รวมระเบียบกฏหมาย ภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น

280฿

ทีเด็ดข้อสอบ ฟันธง รวมระเบียบกฏหมาย ภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น

สารบัญ

+ เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบัยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พร้อมเฉลยอธิบาย
+ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลยอธิบาย
+ เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ เจาะข้อสอบ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552
+ เจาะข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
+ เจาะข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
+ เจาะข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศง2542  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
+ เจาะข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
+ เจาะข้อสอบพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
จัดทำโดย… กลุ่มพัฒนาวิชาการ
Scroll to Top