GB-144 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข อ.บ.ต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

GB-144 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข อ.บ.ต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
-ความหมายของการพัฒนา (Development)
-เป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนา
-พื้นฐานแนวคิดที่สำคัญของการพัฒนา
-ลักษณะของการพัฒนา
-วิธีคิดพื้นฐานของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
-กระบวนการ AIC
-เบญจภาคี
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-ทฤษฎีสังคมศาสตร์
-ทฤษฎีความคิดกระแสหลักหรือปฏิฐานนิยม (Positivism)
-ทฤษฎีการทำให้ทันสมัย
-ทฤษฎีโครงสร้าง
-ทฤษฎีการแปลงรูป
-ทฤษฎีการแผ่กระจาย
-ทฤษฎีการพัฒนาทวิภาค
-ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม
-ทฤษฎีความเป็นเหตุเป็นผล
-ทฤษฎีการแก้ปัญหา
-ทฤษฎีการสะสมทุน
-ทฤษฎีแรงผลักดันสำหรับการพัฒนา
-ทฤษฎีความเจริญเติบโตอย่างสมดุล
-ทฤษฎีความเจริญเติบโตออย่างไม่มีดุลยภาพ
-ทฤษฎีจักรวรรดินิยม
-ทฤษฎีพึ่งพา
-ทฤษฎีความด้อยพัฒนา
-ทฤษฎีโครงสร้างความสัมพัน
-ทฤษฎีอื่นๆ
-ทฤษฎีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สรุปเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี
บทที่ 3 ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
-ชุมชนคืออะไร
-กระบวนการทำงานพัฒนา ในการพัฒนาชุมชน
-ความหมายของคำว่า ปรัชญา
-ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
-เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
-แนวคิดที่เกี่ยวกับชุมชนและลักษณะของชุมชน
-จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชุมชน
-ดัชนีชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
-การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
 
*การประชาสงเคราะห์
 
*นโยาบยการพัฒนาชุมชน
 
*การสาธารณูปการ
 
*งานที่ดิน
 
*งานพัฒนาอาชีพ
-โครงการพัฒนาชุมชนและสาธารณูปโภค
-โครงการนิคมสร้างตนเอง
-โครงการศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา
-โครงการอพยพราษฎร
-โครงการอาคารสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
-โครงการสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น
-โครงการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองแรงงาน
-โครงการประกันสังคม
-โครงการสงเคราะห์บุคคลบางประเภท
-โครงการสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
-โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
-โครงการอื่นๆ
บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาชุมชน
-การศึกษาชุมชน หรือชุมชนศึกษา
-การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
-การจัดลำดับความต้องการและปัญาหาชุมชน
-การวางแผนปัญหาในลักษณะของโครงการ
-พิจารณาวิธีดำเนินงาน
-การดำเนินงาน
-การประเมินผลงาน
-การทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
-บทบาทของนักพัฒนาในการพัฒนาชุมชน
-ตัวอย่างพัฒนาของสภาพแวดล้อมในชุมชน
-กองทุน 1 ล้านบาทระดับเขต
-การดำเนินงานตามโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 หลักการพัฒนาชุมชน
-การพัฒนาชุมชน
-หลักการพัฒนาชุมชนของกรมพัฒนาชุมชน 10 ประการ
-จุดมุ่งหมาย วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติ
-พัฒนาชุมชนระดับตำบล 9 แผนงาน
-วิธีการพัฒนาชุมชน
-ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาชนบท
-ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาชนบท
-การแบ่งระดับการพัฒนา
-โครงการบ้านเอื้ออาทร
-โครงการสามสิบบาท(บทสัมภาษณ์)
-ประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
-นโยบายการดำเนินงานของอาเซียน
-หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดำเนินงาน
-ประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY : AC)
-ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-ทฤษฎีใหม่่ตามพระราชดำริ (New Theory)
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการตำราทอง
Scroll to Top