SP-147 ชุดเก็งข้อสอบ รวมกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ใช้สอบทุกตำแน่ง ใหมล่าสุด

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

SP-147 ชุดเก็งข้อสอบ รวมกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ใช้สอบทุกตำแน่ง ใหมล่าสุด

ชุดเก็งข้อสอบ รวมกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค ข ใช้สอบทุกตำแน่ง ใหมล่าสุด

สารบัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550(ฉบับที่ 18)
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตามรัฐธรรมนูญ 2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก่ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
สรุปการจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก่ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
แนวข้อสอบ-ข้อสอบพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
เทศบาล
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก่ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
องค์บริหารส่วนตำบล (อบต.)
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติปรับปรุง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก่ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบั๖ฺราชการปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องภิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
พ.ร.บ. การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น พ.ศ. 2542
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ SP ACDEMY