คู่มือสอบ ภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับสูตร & เทคนิคการจำ)

350฿

คู่มือสอบ ภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับสูตร & เทคนิคการจำ)

สารบัญ
ภาค 1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
+ สรุปสาระสำคัญ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ สรุปสาระสำคัญ พรบ.กำหนดวางแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ สรุป พรบ.ว่าด้วยการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญํติท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ สรุปสาระสำคัญ ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถ่ายถอดสมาชืกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
+ สรุป พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
+ ศาลปกครองไทย
+ สรุปพระราชบัญญัติข้อมลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540
+ สรุป พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ฯลฯ
ภาค 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ส่วนที่ 1 สายงานสำนักปลัดและสายงานวิชาการและแผนงาน (ทุกตำแหน่ง)
ส่วนที่ 2 สายงานคลัง (ทุกตำแหน่ง)
ส่วนที่ 3 สายงานการศึกษา สายงานสวัสดิ์การและสังคม สายงานช่าง & สายงานสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม (ทุกตำแหน่ง)

จัดทำโดย… ปลัดวีระชัย คำล้าน
Scroll to Top