BC-7165 คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ใหม่ปี 2560

250฿

BC-7165 คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ใหม่ปี 2560

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา  

Øสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ

Øอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน

Øอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Øอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ

Øอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

          –  แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ

          –  แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน

          –  แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

          –  แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ

          –  แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

Scroll to Top