NK-127 (ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบกว่า 1,000ข้อ ภาค ก (ก.พ.) ระดับ ป.ตรี 2560

259฿

NK-127 (ไฟล์ดาวโหลด) เจาะข้อสอบกว่า 1,000ข้อ ภาค ก (ก.พ.) ระดับ ป.ตรี 2560

สารบัญ

แนวข้อสอบวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
เฉลยแนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
แนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
เฉลยแนวข้อสอบ เงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบ เรื่อง อุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบ เรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์
เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
แบบทดสอบภาษาไทย ชุดที่ 2
แบบทดสอบการเรียงลำดับข้อความ
แบบทดสอบการอ่านข้อความ สรุปความ ตีความ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

 

ราคา 259 บาท
จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

Scroll to Top