ฺBC-5758 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

257฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และแนวข้อสอบ

คำอธิบาย

ฺBC-5758  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

ประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบ

*  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

*  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี

*  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

*  พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491 และที่แก่ไขเพิ่มเติม

*  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502

*  คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 98/2544

*  คำสังกรมสรรพากรที่ ท.ป. 99/2544

*  คำสั่งกรมสรรพากรที่่ ท.ป. 122/2545

*  คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท. 293/2550

*  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่องกำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามาตรฐาน

*  การจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี

*  แม่บทกฎหมายมาตรฐานการสอบบัญชี

*  การจัดทำแนวการสอบบัญชี

*  หลักฐานการสอบบัญชี

*  วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี

*  การควบคุมภายใน

*  การประเมืนความเสี่ยง  (Risk Assessment)

*  การแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเนื้อหาการตรวจสอบบัญชี

*  มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

*  พระราชบัญญัคิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
–  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543
–  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
–  แนวข้อสอบจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในวิชาชีพการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานทางคุณธรมจริยธรรม
–  แนวข้อสอบการบัญชี
–  แนวข้อสอบภาคสนาม
–  แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร