TKN-125 แนวข้อสอบ 900 ข้อ ภาค ก. ป.ตรี สำนักงานก.พ. พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 2560

185฿

TKN-125 แนวข้อสอบ 900 ข้อ ภาค ก. ป.ตรี สำนักงานก.พ. พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ 2560

ส่วนที่
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
(1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

 

(2) ความสามารถด้านเหตุผล ความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อมสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณืหรือแบบจำลองต่างๆ

 

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
(1) ความเข้าใจภาษาทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

 

(2) การใช้ภาษาทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตรมหลักภาษาและการเรียงข้อความ

 

3. วิชาภาษาอังกฤษ

 

ราคา 185 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

Scroll to Top