KTS-125 รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ ภาคก ก.พ. ระดับป.ตรี ใหม่ล่าสุดปี ประจำปี 2560

220฿

KTS-125 รวมข้อสอบ 1,000 ข้อ ภาคก ก.พ. ระดับป.ตรี ใหม่ล่าสุดปี ประจำปี 2560

สารบัญ
1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– แบบที่ 1 อนุกรม
– แบบที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
– แบบที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
– แบบที่ 1 อุปมาอุปไมย
– แบบที่ 2 การสรุปความจากภาษา
– แบบที่ 3 การสรุปความจากสัญลักษณ์
– แบบที่ 4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ

 

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความเข้าใจภาษา
– แบบที่ 1 ข้อความสั้นๆ
– แบบที่ 2 บทความ
ส่วนที่ 2 การใช้ภาษา
– แบบที่ 1 การเลือกใช้คำที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง
– แบบที่ 2 การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– แบบที่ 3 การสะกดคำได้ถูกต้อง
– แบบที่ 4 การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
– Structure
– แบบที่ 1 แบบตัวเลือก
– แบบที่ 2 แบบเลือกข้อผิด
– แบบที่ 3 แบบถอดความหรือความเข้าใจประโยค
– แบบที่ 4 แบบเติมคำศัพท์
– Vocabulary
– Reading Comprehension
เฉลยข้อสอบ 1000 ข้อ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top