,

แนวข้อสอบ ก.พ. (ระดับ3) ทำได้ สอบได้

280฿

แนวข้อสอบ ก.พ. (ระดับ3) ทำได้ สอบได้

หมวดที่ 1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4

หมวดที่ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุดที่ 3
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุดที่ 4

หมวดที่ 3 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ(อนุกรม)
– แนวข้อสอบชุดที่ 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ(โจทย์คณิตศาสตร์)
– แนวข้อสอบชุดที่ 3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ(การวิเคราะห์ข้อมูล)
– แนวข้อสอบชุดที่ 4 ความสามารถด้านเหตุผล(อุปมาอุปไมย)
– แนวข้อสอบชุดที่ 5 ความสามารถด้านเหตุผล(การสรุปความจากภาษา)
– แนวข้อสอบชุดที่ 6 ความสามารถด้านเหตุผล(การสรุปความจากสัญลักษณ์)
– แนวข้อสอบชุดที่ 7 ความสามารถด้านเหตุผล(การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ)
– แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

หมวดที่ 4 แนวข้อสอบวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา
– แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ)
– แนวข้อสอบชุดที่ 2 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้นๆ)
– แนวข้อสอบชุดที่ 3 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ)
– แนวข้อสอบชุดที่ 4 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง)
– แนวข้อสอบชุดที่ 5 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ)
– แนวข้อสอบชุดที่ 6 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำในประโยคที่ถูกต้อง)
– แนวข้อสอบชุดที่ 7 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การสะกดคำได้ถูกต้อง)
– แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบแบบรวมทุกเนื้อหา ของวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา ชุดที่ 4
ราคา 280 บาท
จัดทำโดย Think Beyond

Scroll to Top