BC-7240 คู่มือสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ……. กศจ .ใหม่ปี 2560

260฿

BC-7240  คู่มือสอบครูผู้ช่วย ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ……. กศจ .ใหม่ปี 2560

สารบัญ


*ความสามารถด้านตัวเลข     

                –  แนวข้อสอบ การคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ                                           

                –  แนวข้อสอบ โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                              


*
ความสามารถด้านภาษาไทย

                –แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ    ชุดที่ 1
– 
แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความสำคัญ   ชุดที่ 2
– 
แนวข้อสอบ การสรุปความ
–  
แนวข้อสอบ การตีความ
                –แนวข้อสอบ การเรียงข้อความ                                                                                                          

                – แนวข้อสอบ การสะกดคำ
                –  แนวข้อสอบ การอ่านคำ
               –  แนวข้อสอบ การแต่งประโยค                                                                                                                    


*
ความสามารถด้านเหตุผล                                                        

                – แนวข้อสอบ การสรุปความทางตรรกศาสตร์                                                                                         

                –  แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                                                         


ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


*
คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู                                                                                        


*
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ                                                                                                     


*
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน                                                                            


*
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                               

                – แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู                                                  

                – แนวข้อสอบ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ                                                            

                –แนวข้อสอบ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน มาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

Scroll to Top