ฺBC-7202 คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

260฿

ฺBC-7202  คู่มือสอบนิติกร กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ


* ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง            


*
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                               

            – แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 30


*
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                       

            -แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                    

            แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                        


*
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547                                       

            – แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557        

            –แนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย                                                                              

            –แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                          

            –แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน                                                                      

            –แนวข้อสอบ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์           

Scroll to Top