NV-02 รวมข้อสอบ 900 ข้อพร้อมเฉลยทุกข้อ นิติกร กรมบังคับคดี ใหม่ล่าสุดปี 60

220฿

NV-02  รวมข้อสอบ 900 ข้อพร้อมเฉลยทุกข้อ นิติกร กรมบังคับคดี ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ส่วนที่ 2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ส่วนที่ 3 พระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ส่วนที่ 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนที่ 5 กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ส่วนที่ 6 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ส่วนที่ 7 กฎหมายลักษณะพยาน
ส่วนที่ 8 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เฉลยข้อสอบ 900 ข้อ นิติกร กรมบังคับคดี ประจำปี 2560

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

Scroll to Top