สรุปเนื้อหาและข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 บัญชี สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ใหม่ล่าสุด

238฿

คำอธิบาย

สรุปเนื้อหาและข้อสอบ พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 บัญชี สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– ประวัติการตรวจเงินแผ่นดิน
– อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
– แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่น (พ.ศ. 2558-2561)
– วิสัยทัศน์ (Vision)/พันธกิจ (Mission)/ค่านิยมร่วม (Core Value)
– นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2558-2560)
– ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
– วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี
– มาตรฐานการบัญชี
– ความแตกต่างระหว่างการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีแบบเดิมและแบบใหม่
– การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
– สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
– การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี
– คำศัพท์การบัญชีที่ควรทราบ
– แนวข้อสอบการสอบบัญชี
– แนวข้อสอบการบัญชี รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
– การสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร (ออกตามประกาศกรมสรรพากร ที่แก้ไขใหม่ปีภาษี 2560)
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
– แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
– ข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบบัญชี
– ตัวอย่างของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ภาคภาษาอังกฤษ) แบบไม่มีเงื่อนไข
– ตัวอย่างของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(ภาคภาษาไทย) แบบไม่มีเงื่อนไข

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี