,

คู่มือเตรียมสอบ กพ. 2560

490฿

คู่มือเตรียมสอบ กพ. 2560

สารบัญ
• วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– อนุกรม
– คณิตศาสตร์ทั่วไป
– โอเปอร์เรต (Operate)
– ตาราง
ส่วนที่ 2ความสามารถทางด้านเหตุผล
– อุปมาอุปมัย
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
– เงื่อนไขภาษา
– สดมภ์
– ตรรกศาสตร์ (สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง)

 

• วิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 1 ความเข้าใจภาษา
– บทความสั้น (การตีความ,สรุปสาระสำคัญ,ความเห็นผู้เขียน,การตั้งชื่อเรื่อง ฯลฯ)
– บทความยาว
ส่วนที่ 2 การใช้ภาษา
– การเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำที่ถูกต้อง (เติมลงในช่องว่าง)
– การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
• วิชาภาษาอังกฤษ
– เทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

 

ราคา 490 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top