,

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 3 วุฒิ ป.ตรี

250฿

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 3 วุฒิ ป.ตรี

สารบัญ
• เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3
• โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
• สรุปสูตรคณิตศาสตร์ทั่วไป
• การเปรียบเทียบมาตราต่างๆ
• ความสัมพันธ์และตัวเลจที่ควรทราบ
• การใช้กฎ 10% สำหรับการคิดเลขเร็ว
• เรื่องของเลขยกกำลังที่ควรทราบ
• ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปแบบต่างๆ
– เรื่องร้อยละ เปอร์เซ็นต์
– เรื่องค่าเฉลี่ย
– เรื่องอัตราเร็ว ระยะทาง
– เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน
– เรื่องการทำงาน
– เรื่องสมการ
– เรื่องของผสม
– เรื่องการจัดลำดับและการจัดหมู่
• โจทย์อนุกีท
• โจทย์อุปมา-อุปมัย และการสรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
• การสรุปเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์
• โจทย์เงื่อนไขทางภาษา
• แนวคิดเรื่องเซ็ตในการแก้เงื่อนไขโจทย์
• การใช้แผนภาพในการแก้เงื่อนไขโจทย์
• การใช้ตารางในการแก้เงือนไขโจทย์
• โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
• วิธีการพิจารณาแก้ปัญหาโจทย์ เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
• ความหมายใช้คำหรือกลุ่มคำ
• ข้อสอบราชาศัพท์
• แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
• ความบกพร่องของประโยค
• ข้อสอบการอ่านเอาความ-การทำความเข้าใจบทความ
• แนวข้อสอบเรื่องการสะกดคำให้ถูกต้อง
• แนวข้อสอบเรื่องความสัมพันธ์
• แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ
• รวมแนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
• แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย ดร. ธนิต สุวรรเมนะ

Scroll to Top