BC-6953 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

250฿

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการสอบ

BC-6953  คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมท่าอากาศยาน

ประกอบด้วยการเจาะข้อสอบที่กำหนดในการออกสอบ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง           


*
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน


เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551


*
เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546


*
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไข ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.
2526และที่แก้ไข ชุดที่ 2.


*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.
2526และที่แก้ไข ชุดที่ 3.


*
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526และที่แก้ไข ชุดที่ 4.


*
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544


*
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.


*
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.


*
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.


*
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย


*
เจาะแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ

Scroll to Top