Sale!

ฺBC-6939 เจาะข้อสอบนิติกร กรมศุลกากร

Original price was: 280฿.Current price is: 260฿.

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบ และพรบ ที่กำหนดในการสอบ

ฺBC-6939  เจาะข้อสอบนิติกร กรมศุลกากร

ประกอบด้วยการเจาะเนื้อหา พรบ แต่ส่วนใหญ่เจาะข้อสอบ


*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม

                –  เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)                                                                    

                –  เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)

                –  เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)


*พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช
2469

                –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

                –  เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

                –  เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

                –  เจาะแนวข้อสอบ กฎหมายล้มละลาย ส่วนการพิทักษ์ทรัพย์และการฟื้นฟูกิจการ


*กฎหมายระหว่างประเทศ

            –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

            –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 
* ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

Scroll to Top