BC-6823 เจาะข้อสอบนายสิบทหารบก ล่าสุดปี 2560

230฿

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบปี 58- 53  พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

BC-6823  เจาะข้อสอบนายสิบทหารบก ล่าสุดปี 2560

ประกอบด้วยการเจาะข้อสอบอย่างเดียวทั้งเล่มครบทุกเรื่องที่่ออกสอบ ปี 58-53 รวม 6  ปี

«  เจาะข้อสอบปีการศึกษา 2558

–  วิชาคณิตศาสตร์

–  วิชาวิทยาศาสตร์

–  วิชาภาษาอังกฤษ

–  วิชาภาษาไทย

«  เจาะข้อสอบปีการศึกษา 2557

–  วิชาคณิตศาสตร์

–  วิชาวิทยาศาสตร์

–  วิชาภาษาอังกฤษ

–  วิชาภาษาไทย

«  เจาะข้อสอบปีการศึกษา 2556

–  วิชาคณิตศาสตร์

–  วิชาวิทยาศาสตร์

–  วิชาภาษาอังกฤษ

–  วิชาภาษาไทย

«  เจาะข้อสอบปีการศึกษา 2555

–  วิชาคณิตศาสตร์

–  วิชาวิทยาศาสตร์

–  วิชาภาษาอังกฤษ

–  วิชาภาษาไทย

«  เจาะข้อสอบปีการศึกษา 2554

–  วิชาคณิตศาสตร์

–  วิชาวิทยาศาสตร์

–  วิชาภาษาอังกฤษ

–  วิชาภาษาไทย

«  เจาะข้อสอบปีการศึกษา 2553

–  วิชาคณิตศาสตร์

–  วิชาวิทยาศาสตร์

–  วิชาภาษาอังกฤษ

–  วิชาภาษาไทย

 

 

 

Scroll to Top