BC-6007 คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง

270฿

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

BC-6007  คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

*  ประวัติความเป็นมากรมบัญชีกลาง

*  ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

*  การประชาสัมพันธ์

*  การวางแผนประชาสัมพันธ์

*  การผลิตสื่อ

*  การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

*  การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.  ข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*  ความรู้ด้านการวิเคราะห์

*  ความรูด้านการวางแผน

*  ความรู้ด้านการประสานงาน

*  ความรู้ด้านการจัดการองค์การ
–  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์ การวางแผน

*  ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ

*  ความรู้ด้านการบริหารราชการ
–  เจาะข้อสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์  ชุดที่่ 1
–  เจาะข้อสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์  ชุดที่่ 2
–  เจาะข้อสอบความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์  ชุดที่่ 3
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

มีบริการดาวน์โหลดไฟล์ค่ะ ติดต่อ id line : 0627030008

 

Scroll to Top