ฺฺBC-5871 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

280฿

มีเนื้อหา พ.ร.บ. และเจาะข้อสอบ

ฺฺBC-5871  คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

*  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

*  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

*  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป

*  การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบระเบียบ 2  ชุด

*  ระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลัง   –  เจาะข้อสอบ

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบัญชี

*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน

*  ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ

*  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข

*  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

*  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข

*  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วสยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547

*  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

Scroll to Top