ฺฺBC-5680 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการขนส่งทางบก

260฿

มีเนื่อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ฺฺBC-5680 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการขนส่งทางบก

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ พรบ

*  สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ

*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ

*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน,  ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

*  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)
–  เจาะข้อสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

Scroll to Top