BC-2207 คู่มือสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

240฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบ นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

ประกอบด้วย

    – ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
– ประมวลกฎหมายที่ดินกฎกระทรวง
    – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะ
      ว่าด้วยพยานหลักฐาน
    – ประมวลกฎหมายอาญา
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
    – พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ.2542