BC-3082 คู่มือ+ ข้อสอบ พนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250฿

คู่มือ   + ข้อสอบ
พนักงานบัญชี
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          ความรู้เฉพาะตำแหน่ง


ประกอบด้วย

    –  ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
–  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
–  การวิเคราะห์งบดุลและรายการค้า
–  ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ
–  สมุดรายวัน
–  บัญชีแยกประเภท
–  รายการปรับปรุงบัญชี
–  การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
–  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย
–  เจาะข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
–  ความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานด้านการเงินการบัญชี
–  ความหมายของการบัญชี
–  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
–  เจาะข้อสอบการบัญชีและการเงิน
–  การวิเคราะห์งบการเงิน
– เจาะแนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
–   เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 1
–   เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 2
–   เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 3
–   เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 4
–   เจาะแนวข้อสอบการบัญชึ ชุดที่ 5

Scroll to Top